Informace
Dnes je: 23. 6. 2021
as:
Svtek m: Zdeka
Zvody na vkend:

  Potadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokolobky
  vodn strnka Beskydsk ligy
Zznam: 11-15 z celkem 117   Zatek | Pedchoz | Nsledujc | Konec

Shromdn zastupitel BLHPS - finch 2020-06-23 08:47:04

Dne 22. 6. 2020 probhlo v zasedací místnosti SDH Pstruí shromádní zastupitel sbor úastnících se BLHPS.

Zúastnné sbory:
Brušperk
Fryovice
Frýdek
Hájov
Nová Ves
Pstruí
Skalice
Stanislavice
Vyšní Lhoty

Na následujících bodech se zastupitelé shodli jednohlasn:

 • Sezóna 2020 probhne.
 • Ligová kola pro rok 2020
 • 18. 7. Nová Ves
 • 25. 7. Vyšní Lhoty
 • 8. 8. Skalice
 • 15. 8. Stanislavice
 • 5. 9. Hájov
 • 19. 9. Brušperk
 • 19. 9. Fryovice
 • Výbor SDH Nová Ves bude schvalovat konání jejich soute a týden ped soutí. Rada BLHPS toto bere na vdomí a upozoruje soutící, e kolo na Nové Vsi se me zrušit, nebo pesunout na pozdjší termín.
 • Termín pro pihlášení do BLHPS je posunut na 30. 6. 2020, do tohoto termínu je nutné zaplatit i startovné (platí i pro ji pihlášené týmy). Platí se 1500 K za tým na úet SDH Pstruí 107-8898390207/0100.
 • Pokud nebudou pihlášena alespo 3 drustva 35+, kategorie nebude otevena (zatím pihlášeny pouze Vyšní Lhoty a Hájov). V tomto pípad bude umonno startovat pihlášeným týmm 35+ v kategorii mui.
 • Aby byl ligový roník povaován za dokonený a byl vyhlášen mistr, musí probhnout alespo 6 ligových kol.
 • Kadý tým vstupuje do ligy s rizikem, e pokud zdravotní stav jeho závodník nedovolí odbhat všechna ligová kola, nebudou mu ádným zpsobem kompenzovány ztracené body.
 • Zakonení BLHPS probhne 7. 11. 2020 v obecním dom v Malenovicích, pokud nenastane zpísnní pravidel vlády R v souvislosti s pandemií COVID-19.
 • Pro splnní podmínky úasti na ligových kolech pro poádání ligové soute v roce 2021, se bude brát v potaz sezóna 2019.

Shromdn zastupitel BLHPS - finch 2020-05-25 21:41:59

Dne 20. 5. 2020 došlo ve Pstruí ke shromádní zastupitel sbor úastnících se BLHPS. 

Prozatím bylo dohodnuto, e ervnová kola se posunou, i zruší a o nových (konených) termínech ligových kol se rozhodne na dalším shromádní zastupitel, které se bude konat 22. 6. 2020 od 18:00 v zasedací místosti SDH Pstruí, .p. 93.

Proto posouváme termín pihlašování do ligy na 21. 6. 2020. Startovné zatím stále není nutné platit.

Rada i vtšina zastupitel BLHPS chce, aby letošní sezóna probhla. Udláme pro to vše, co bude moné.

Vyjden rady BLHPS k sezn 2020 - finch 2020-04-14 10:41:05
Váení zastupitelé BLHPS a soutící,
 
dne 31. 3. 2020 vydalo SH MS opatení k souasné situaci v R, ve kterém se ruší veškeré pohárové soute do 30. 6. 2020. Toto rozhodnutí jist všichni chápeme, bohuel se to ale pímo dotýká naší ligy. Za dané situace by se nekonala kola na Bystrém, v Brušperku, Pstruí a Palkovicích.
 
Rada se zatím dohodla na posunu termínu pihlášení tým do ligy na 29. 5. 2020 s tím, e zatím není nutné platit startovné a pokud by se liga letos rozebhla, vydáme nový termín pro zaplacení.
 
Toto nám dá njaký as navíc, abychom mohli reagovat na aktuální situaci tsn ped sezónou. Do té doby se musíme dohodnout, jaké budou pípadné reakce.
 
Pokud dojde k prodlouení zákazu poádání soutí, pak je jasné, e se sezóna zruší. Poadatelství ligy zstane Pstruímu do roku 2021, pípadné zaplacené startovné se týmm vrátí a v lednu uspoádáme novou schzi BLHPS.
 
Pokud by došlo ke zrušení zákazu ped 30. 5. (první kolo na Bystrém), me sezóna probhnout ve standardním reimu.
 
Pokud ale budeme od 1. 7. 2020 moci poádat soute, nastávají 2 varianty:
 1. I v tomto pípad letošní roník zrušit.
 2. Pokusit se pesunout první 4 kola na pozdjší termíny a absolvovat roník ideáln se všemi koly.
Tady ádáme zastupitele BLHPS o vyjádení, kterou variantu preferují. Pedevším potebujeme znát názor Bystrého, Brušperku, Pstruí a Palkovic, zda by vbec mli zájem poádat sout v jiném termínu.
 
Tato informace šla do e-mailu všech zastupitel, odpovídat lze na e-maily len rady radim.sosty@hotmail.com, pmatula@seznam.cz, gliva@centrum.cz, m.kaby@seznam.cz, rencauhlirkova@seznam.cz.

Zpis ze shromdn pedstavitel BLHPS z 15.1.2020 ve Pstru - finch 2020-01-20 13:18:27

Zápis ze shromádní pedstavitel Beskydské ligy pohárových soutí ze dne 15.1.2020 v prostorách obce Pstruí

Úast 10 SDH: Frýdek, Nová Ves, Vyšní Lhoty, Paskov, Skalice, Fryovice, Hájov, Brušperk, Pstruí a Bystré.
Omluveni: Stanislavice a Palkovice

Zápisné do ligy BLHPS zstává na 1 500,- za drustvo. Startovné zstává na 150,- K.


1) Poet kol pro rok 2020 v kat. mui a eny je stanoven na: 11, v kat. 35+ bude asi 7, vše dle domluvy v této kategorii

Termíny kol v roce 2020:

30.5. - 13:30 - Bystré M, , 35+?
6.6. - 10:00 - Brušperk M,
27.6. 10:00 - Pstruí M, , 35+?
27.6. - 16:00 - Palkovice M, , 35+
4.7. - 15:30 - Frýdek M, , 35+?
18.7. - 13:00 - Nová Ves - M, , 35+?
25.7. - 13:00 - Vyšní Lhoty - M, , 35+
8.8. - 15:00 - Skalice - M, , 35+
15.8. - 13:00 - Stanislavice - M,
5.9. - 19:30 - Hájov - M, , 35+
19.9. - 19:00 - Fryovice M, , 35+

V kat. 35+ se poádající kol do zahájení roníku ješt upesnní, proto otazníky.

SDH Paskov kolo nechce poádat

2) Návrhy zmn pravidel s platností od roku 2020

- v bod 4.1 - Drustvo, které poádá kolo BLHPS, musí být úastníkem BLHPS minulého roníku, na kterém se musí zúastnit minimáln 75% soutí. Jedno v jaké kategorii (Kdy závodí v kat. M, bude 11 kol, tak 75% z tchto kol. V kat 35+ kdy bude 7 kol, tak 75% z tchto kol.)

- V bod 4.4.2 v pípad úmyslného poškození hadice (nap. uzavením rozdlovae, prošlápnutí tretrou atd.) me být drustvo diskvalifikováno za nesportovní chování.

Do 30.4.2020 zaslat pihlášky do BLHPS na whizzzzz@seznam.cz
Do 30.4.2020 zaslat zápisné na úet SDH Pstruí 107-8898390207/0100

3) Rada BLHPS pro rok 2020

Pavel Matula - SDH Fryovice
Michal Kabát - SDH Hájov
Tadeáš Glivický - SDH Brušperk
Radim Šostý - SDH Vyšní Lhoty
Renáta Uhlíová - SDH Pstruí - poádající

4) Zakonení BLHPS probhne 7.11.2020 v kulturním dom ve Frýdlantu nad Ostravicí

Pozvnka na shromdn pedstavitel Beskydsk ligy 2020 - admin 2020-01-07 19:00:21

Tímto svoláváme shromádní pedstavitel Beskydské ligy pohárových soutí.

Tato se uskutení ve stedu 15.1.2020 od 17:00 hod. v zasedací místnosti SDH Pstruí .p. 93.

Poádajícím sborem pro letošní rok je SDH Pstruí

Poet za SDH 1 zástupce / max. 2. / + souasná rada BLHPS + admini BLHPS

Program:

1. Zahájení
2. Poet a termíny kol pro rok 2020
3. Návrhy zmn pravidel
4. Volba rady BLHPS pro rok 2020
5. Diskuze
6. Závr


Zárove:
-  pokud víte ji své termíny kol, napište je do uzameného fóra, nebo mi je zašlete
-  pokud víte, e se nezúastníte schze, nebo letošního roníku, tak mi to napište
-  pokud máte návrhy na zmny pravidel napište je do uzameného fóra, nebo mi je zašlete

Jsou zváni i pípadní noví úastnici

ToMax - Webdesign & text 2007. Vechna prva vyhrazena