Informace
Dnes je: 23. 6. 2021
as:
Svtek m: Zdeka
Zvody na vkend:

  Potadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokolobky
  Stanovy Beskydsk ligy hasiskch pohrovch sout pro rok 2019

1.   Co je Beskydská liga

Beskydská liga hasiských pohárových soutí /dále jen BLHPS/ pedstavuje sdruení SDH, které jsou hodnoceny na vybraných pohárových soutích (jednotlivých kolech ligy).

Ten, kdo sout nepoádá, me být úastníkem ligy.

2.   Kdo me být v Beskydské lize

Pihlášení do „Beskydské ligy“ pro rok 2019 je moné do 30.4 2019zasláním vyplnné pihlášky na web adminabl admin@beskydskaliga.info a zaplacením startovného a to bu hotov nebo na úet SDH Bystré .ú : 2900377048/2010.

3.1   Zastupitelstvo:

V zastupitelstvu jsou vybraní a v BLHPS pro tento úel zapsaní lenové SDH bez ohledu na kategorii. (SDH má v BLHPS drustvo en i mu, ale budou mít jen jednoho zastupitele). Zastupitelstvo má tedy tolik len, kolik je v daném roníku zapsaných SDH. Kadý takto zvolený zastupitel na sebe uvede email a mobilní kontakt. V pípad kadé zmny takto ádn nominovaného zastupitele, je nutné nahlásit tuto zmnu rad BLHPS písemn pomocí emailu.

Zastupitelstvo má právo na zasedání BLHPS hlasovat, me vyzvat radu ke svolání zasedání  a me podat rad BLHPS podnt k bodu jednání na zasedání. Pro pijetí usnesení zastupitelstva je zapotebí nadpoloviní poet hlas.  Zastupitelstvo je usnášeníschopné pi vyjádení se 60% zastupitel. (nap. zastupitelstvo má 18 len, hlasuje 11, pro pijetí je poteba 6 hlas).

3.2   Rada:

Rada se skládá z pti len, piem v rad nesmí být více len ze stejného SDH. V rad musí být vdy zástupce z SDH poádající daný roník BLHPS. Rada BLHPS je zvolena pro kadý roník na prvním zasedání zastupitelstva. Rada pro rok 2019: 

 Tadeáš Glivický – SDH Brušperk gliva@centrum.cz

 Pavel Matula – SDH Fryovice pmatula@seznam.cz

 Michal Kabát – SDH Hájov / poadající / m.kaby@seznam.cz

 Dalibor Velovský – SDH Vyšní Lhoty velcovsky.dalibor@volny.cz

 Jakub Relenovský– SDH Bystré /poádající/ kuba.ra@seznam.cz

3.2.1   Pravomoce rady

Rada BLHPS slouí k zajištní chodu BLHPS a svolává zastupitelstvo. Vyjaduje se k jednoznanému porušení pravidel BLHPS, které jsou uvedeny ve stanovách BLHPS. Po pijetí usnesení je poteba, nadpoloviní vtšiny, tj. 3 ze 5 hlas. V opaném pípad se rozhodnutí posouvá na zastupitelstvo.

Rada me mimo jiné rozhodnout o zrušení ligového kola, i o jeho nebodování v rámci daného roníku BLHPS.

4.   Podmínky a pravidla soutí

4.1   Všeobecné podmínky

Pihlášení soute do Beskydské ligy je vdy do konání 1. zasedání  zastupitelstva  v nové sezón.

Pidlení (kola) soute do BLHPS pro dané SDH rozhoduje zastupitelstvo nadpoloviní vtšinou hlas, v pípad sudého potu hlas rozhodne rada.

Drustvo, které poádá kolo BLHPS, musí být úastník BLHPS minulého roníku, na kterém se musí úastnit minimáln 50% soutí.

Pokud poádá úastník více pohárových soutí bhem roku, me být pijata do hodnocení Beskydské ligy pouze jedna sout.

Putovní poháry jsou stále putovní.

Maximum soutí v daném roníku je 15 a to max. v 13 víkendech. V jednom víkendu se nesmí poádat 2 pepojovací soute. Pepojovací sout je taková, kde je nutno spojovat njaké spoje a na trati, tedy pro dokonení útoku nestaí jen spojit všechny spoje na základn - nap. Palkovice, Stanislavice, Brušperk a Fryovice nejsou dle této definice brány jako pepojovací soute, ale jsou nazývány jako rovinky. Rovinka a pepojovací sout se tedy me poádat v jednom víkendu. Zárove ale po noní souti nesmí druhý den následovat denní.

Soute BLHPS v roce 2019 se nesmí konat v tyto dny: 18.- 19.5. - okresní kolo v PS, 15.-16.6 krajské kolo v PS a 30.8 – 1.9  MR.

Úastníci ligy se finann podílejí na zakoupení pohár ligy a propaganí reklamy.

Dohodnutý píspvek, tedy jakýsi základní vklad pro vstup do ligy, je pro rok 2019: 1 500,-K za 1 drustvo.

Poádání BLHPS v daném roníku se stará vdy 1 SDH a to v poadí podle 1. roníku BLHPS, nebo na vlastní ádost.

Poádající sbor pro rok 2019 je SDH Bystré.

4.2   Bezpenostní podmínky:

Na soutích BLHPS se i pes netradinost soutí musí dbát na bezpenost.

Strojník musí vidt na asomíru, toto neplatí, pokud za neviditelnost asomíry ze strojníkova místa neme poadatel. (krátkozrakost, netolerantní diváci).

Strojník musí vidt na všechny leny drustva. V nkterých pípadech je povoleno vidt pouze na lena soutního drustva, který má vizuální kontakt, jak se strojníkem, tak s dalšími leny dál od strojníka a je schopen ihned omezit tlak vody (soutící na rozdlovai musí vidt na proudae a zárove strojník musí vidt na nj).

Pekáky, které nepatí do trat (strom, lavika, houpaka apod.) musí být ádn upraveny, aby nedošlo k úrazu.

Pi noní souti musí být dostaten osvtlena tra minimáln v místech, kde dobíhá závodník s rozdlovaem a v okolí ter. Zárove je poadatelm noních soutí doporueno osvtlit tra co nejvíce kvli bezpenosti závodník.

4.3   Podmínky a povinnosti poadatel kol BLHPS

Vlastní pravidla týkající se poárního útoku budou stanovena poadatelem pohárové soute. Tato pravidla budou popsána v propozicích. Na poadateli soute bude i zajištní dodrování jím stanovených pravidel.

Pravidla BLHPS jsou na soutích zaazených do BLHPS vdy nadazena pravidlm uvedeným v propozicích dané soute. Pokud tedy poadatel uvede v propozicích njaké pravidlo, které je v rozporu s pravidly BLHPS, platí vdy pravidla BLHPS pro všechny úastníky dané soute. Proto doporuujeme všem poadatelm, aby uvádli v propozicích "dle pravidel Beskydské ligy" a dále jen doplnili pravidla specifická pro danou sout.

Propozice musí být zaslány e-mailem na adresu admina BLHPS admin@beskydskaliga.info a  radim.sosty@hotmail.com tak, aby byly zveejnny na stránkách BLHPS minimáln 14 dn ped zahájením soute. V prbhu této doby (14 dní ped termínem konání) se ji nesmí mnit. Sout se musí konat podle bod zveejnných v propozicích. Propozice musí dostaten a jednoznan popisovat provedení PÚ.

Tedy pokud njaký sbor poádá sout nap. od 9:00, musí být propozice zveejnny (tedy ne dorueny na e-mail administrátora!) do 9:00 14 dní pedem. Píklad: sout se poádá 8.6 od 9:00, potom musí být propozice zveejnny nejpozdji 25.5 do 9:00. Radu nezajímá, kdy byly propozice dorueny, ale kdy byly zveejnny na stránkách BLHPS. Proto si poadatel musí zajistit (nejlépe vasným doruením propozic pár dní ped limitem), aby administrátor propozice zveejnil. Pozor: pokud budete posílat propozice na poslední chvíli, nemusí mít administrátor as zveejnit propozice ihned.

Poadatel je povinen minimáln sedm dní pedem zveejnit startovní listinu a to bu na svých webových stránkách, facebooku nebo v uzameném fóru a tuto listinu prbn aktualizovat.

Sout zaazenou do Beskydské ligy musí rozhodovat kvalifikovaný rozhodí a musí být mena elektronickou asomírou, která musí být jištna bu náhradní asomírou pro pípad poruchy, nebo se od zaátku soute musí jistit runími stopkami.

as na pípravu musí být odpoítáván viditelným digitálním odpotem.

Koberce na povrchu základny, pokud není devná.

Koberce u áry výstiku /doporuené rozmry jsou 2m na délku a 1m na šíku/.

V pípad pouití nástikových ter, musí poadatel v propozicích uvést na kolik litr se nastikává /nap. 5 L nebo 10 L/.

Startovné na soutích BLHPS pro ligová drustva je pro rok 2019 stanoveno ve výši 150,-. Zárove je poadatel povinen zajistit adekvátní ohodnocení nejlepších drustev ve všech kategoriích /obálky s finanní ástkou, poháry a popípad i medaile/.

Prezentovat BLHPS na souti pomocí reklamních plakát BLHPS a putovních pohár.

Poadatel je povinen do  4 dn od zahájení soute udaného v propozicích vloit do piloeného souboru obec_rok.xls a odeslat oficiální výsledky soute e-mailem adminoviBLHPS admin@beskydskaliga.info a radim.sosty@hotmail.com . Píklad: sout zaíná 8.6 v 9:00, take výsledky musí být dorueny do 12.6 do 9:00.

4.4   Pravidla soutí BLHPS

Pro sjednocení technických podmínek soutí jsou stanoveny na soutích BLHPS základní body a to:

4.4.1   Soutící:

Drustvo si me pjit max. 2 závodníky z jiného týmu.

Závodník me bet na kadé souti BLHPS max. dvakrát a to v domovském dresu svého týmu.  Toto pravidlo se nevztahuje na „kategorii 35+“, která se z tohoto pohledu povauje za samostatnou sout.

V drustvu en me být pjený jeden mu, ale jen na zadních pozicích /stroj, savice, koš/a to jen na soutích, kde je umonn poet len v drustvu vyšších ne sedm /nap. Baška/.  Tento mu je vdy bran jako pjený, a je, i není souásti základu daného drustva. Pokud tedy, bude mu v enském týmu, me si toto drustvo pjit u jen jednu závodnici. Mu me poté pomáhat i vpedu.

Za porušení výše uvedených podmínek, hrozí diskvalifikace jak týmu, za který len bel, taksvého mateského týmu.

4.4.2   Náadí a jeho úprava na základn

Mezi šroubením koše a savice musím projít micí pípravek min. šíe 1 mm.

Mezi ozuby plspojek musí projít micí pípravek min. šíe 1 mm.

Savice pro nábr /košová/ se me dotýkat zem.

ádné náadí krom savic nesmí pesahovat základnu. Savice však nesmí pesahovat základnu o více ne polovinu své délky. Toto pravidlo platí pro savice 2,5m.

Hadice „B“ i „C“ musí mít minimální délku 19 m.

V pípad prasknutí hadice „B“ nebo „C“ znemoující viditeln zakonení PÚ (pokus hodnocen jako NP), me tým svj pokus opakovat. Na opakování PÚ nevzniká automaticky nárok, vedoucí týmu musí o opakovaný pokus poádat hlavního rozhodího do 15 minut od ukonení NP pokusu. Po uplynutí limitu 15 minut zaniká nárok o poádání opakovaného pokusu. Tým je pak hodnocen dle výsledku prvního pokusu tedy NP. Za prasknutí hadice se nepovauje:

  • svleení hadice z hrdla,
  • svleení gumiek,
  • ulomení zubu i obou zub na pl spojce hadice,
  • úmyslné poškození hadice.

 

Pi píprav základny nesmí být pouito ádných podprných prostedk (kamínky, gumiky, klacíky atd.)

4.4.3   Píprava na provedení útoku

as na pípravu je na poadateli a to 3, 4 nebo max. 5 minut. Pokud není v propozicích uvedeno jinak, tak je as na pípravu 4 minut.

V pípad e se závodníci opozdí s pípravou náadí, nebo jsou sice nastoupení za startovní árou, ale náadí není správn uloeno a stanovený as je pekroen, je drustvo hodnoceno neplatným pokusem.

V pípad e závodník je u za startovní árou a jeho náadí „vyšší silou“ spadne nebo njak naruší uspoádání náadí na základn, me si je opravit, ale jen na pokyn rozhodího a ve stanoveném ase. Jestlie závodník poádal rozhodího o opravu, ten mu to povolil, ale závodník se nestihl vrátit ve stanoveném ase za startovní áru, je drustvo hodnoceno neplatným pokusem za pekroení asu na pípravu základny.

Drustvo, které sice stihlo pipravit si základnu vas, ale náadí spadlo, rozkutálelo apod. a nebylo mu dovoleno si náadí opravit, neme být potrestáno za špatnou pípravu (tedy me odstartovat pokus s náadím tak, jak leí). V pípad, e savice ze stroje spadla na plynovou páku stroje tak, e hrozí poškození stroje, me být bezprostedn tato savice a plynová páka upravena tak, aby nedošlo k poškození stroje (i po uplynutí asu na pípravu a bez povolení rozhodího), ale nesmí být upravováno jiné náadí.

Poární útok a jeho ukonení

Savice na stroj a zárove savice mezi sebou nemusí být sešroubovány.

Po ukonení útoku musí daný závodník na pokyn rozhodího neprodlen vytáhnout košovou savici z vodního zdroje, piem koš musí být na této savici našroubován.

Kadý závodník musí pouít k provedení PÚ opasek /lehký koený nebo jiný pouívaný v poární ochran / k zásahm/ a ochranou pilbu. Závodník musí dokonit útok v této pedepsané výstroji. Pro provedení poárního útoku se nepipouští pouití kopaek.

Proudnice se vdy me dotýkat zem.

ára výstiku je dotknutelná, ale pi výstiku vody z proudnice musí být závodník ped árou. Fyzicky nebo náadím se nesmí této áry dotýkat, ale me tuto áru pesahovat.

Za nesportovní chování, nebo hlasité vulgární výroky me být drustvo ze soute diskvalifikováno.

4.4.4   Protesty

Pi porušení pravidel je mono podat písemný protest. Protesty lze podávat pouze proti poškození a hodnocení vlastního drustva, proti úasti jiného soutícího v souti a proti výsledkm soute. Protesty podává zásadn vedoucí drustva, jeho týmu se poškození týká. Protest se podává zásadn písemn hlavnímu rozhodímu do 10 minut od ukonení pokusu, týká-li se sporná otázka provedení, prbhu nebo hodnocení pokusu nebo, do 10 minut od ukonení posledního PÚ, týká-li se sporná otázka úasti jiného soutícího v souti i výsledk soute. Protest se podává hlavnímu rozhodímu z kaucí 300,-. V pípad zamítnutí lze podat písemné odvolání k veliteli soute. Jestli je i zde odvolání zamítnuto, lze podat dovolání k rad BLHPS a to po sloení kauce 1 000,-. V pípad uznání protestu se kauce vrací. V pípad neuznání protestu propadají kauce do banku BLHPS. Potvrzení o zaplacení vydá poádající sbor roníku BLHPS a to na píští souti.

4.4.5   Kategorie 35+

V kategorii „veteráni 35+“ mou soutit závodníci, kteí jsou starší nebo v daném roce dosáhnou vku 35 let.

Tato kategorie je v daném roníku otevena, pokud se do ní zapíši minimáln 3 drustva.

V drustvu „veteráni 35+“ mou být pjení 2 závodníci, piem jeden me být mladší jak 35 let. Závodník me bet na souti BLHPS v „kategorii 35+“ max. dvakrát a to v domovském dresu svého týmu „kategorie 35+“. Kategorie „veteráni 35+“ se povauje z hlediska soutících len jako samostatná sout. Závodník me tedy startovat v hlavní kategorii a 35+ za rozdílná domovská drustva (jiný dres).

Soute pro kategorii „veteráni 35+“ jsou stejné jako pro základní kategorii. Poet soutí pro bodování v kategorii „veteráni 35+“ me být však menší. Pro roník 2019 je schváleno 7 kol (Bystré, Palkovice, Nová Ves, Vyšní Lhoty, Skalice, Hájov, Fryovice).

Bodování

Bodování výsledk drustev bude probíhat dle tabulky viz níe. Kadý má tedy +5 bod za úast. V pípad neplatného pokusu (NP) získá drustvo 5 bod. V pípad diskvalifikace drustva ze soute obdrí drustvo 0 b. V pípad zaplacení startovného a nenastoupení k provedení PÚ obdrí 0 b.

V pípad neúasti na souti pak 0 bod. Pi shodném dosaeném ase/na obou proudech/ budou daná drustva hodnocena stejným potem bod, piem následující pozice bude vynechána.

Pi pípadné shod potu bod po skonení ligy bude rozhodovat o koneném umístní vzájemné skóre vypotené ze všech kol ligy. Napíklad drustvo X bude osmkrát lépe umístno ne drustvy Y z celkového potu 14 kol. Drustvo X tedy obsadí v celkovém poadí ligy lepší pozici.

Výsledky jsou zahrnuty do celkového poadí, které se uzave po poslední souti. Pro piazení bod se bude brát umístní v rámci úastník ligy, nikoli podle celkového umístní na pohárové souti.

Algoritmus bodování je pro daný roník závislý na potu pihlášených drustev v daném roníku a kategorii. Pro poet pihlášených drustev X platí:

§1 Poslední pozice [X] a [NP] obdrí 5 bod.

§2 Ne´ást nebo diskvalifikace obdrí 0 bod.

§2 Pozice [X-1] a [X/2] mají rozestup 1 b. (Pro liché X, [X/2] zaokrouhlit nahoru.)

§3 Pozice [X/2-1] a [4] mají rozestup 2 b.

§4 Pozice [3] má od [4] rozestup 4 b.

§5 Pozice [2] má o 3 b více ne [3], pozice [1] má o 3 b více ne [2]

§6 Pokud je poet drustev X menší nebo roven 7 platí §1 a §2 a pozice [7] a [4] mají rozestup 1b, pozice [4] a [1] mají rozestup 3b.

 

Píklad moného bodování pro rok 2019

Mui

 

eny

 

Kategorie 35+

umístní

body

 

umístní

body

 

umístní

body

 

umístní

body

1.

30

 

15

5

 

1.

17

 

1.

15

2.

27

 

NP

5

 

2.

14

 

2.

2

3.

24

 

DSQ

0

 

3.

11

 

3.

9

4.

20

 

 

 

 

4.

8

 

4.

6

5.

18

 

 

 

 

5.

7

 

5.

5

6.

16

 

 

 

 

6.

6

 

   

7.

14

 

 

 

 

7.

5

 

 

 

8.

12

 

 

 

 

NP

5

 

NP

5

9.

11

 

 

 

 

DSQ

0

 

DSQ

0

10.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

9

 

 

 

 

   

 

 

 

12.

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Doporuení

Následující body slouí jako opora poadatelm pi zajištní soute BLHPS.

Natáení videí, focení fotografií.

Úprava a pedání audiovizuálního materiálu administrátorovi BLHPS k prezentaci na stránkách BLHPS. (vhodné rozlišení fotek max. 1200×1200px, pojmenování „datum.rok-sdh“ nap. "1.1.2011-bystre,, videa lze prezentovat pomocí veejných server nap. „youtube“, odkazy na videa pak zaslat adminovi).

Monost zamluvit si startovní poadí na sout dopedu.

Náhradní nádr na mytí hadic.

Místo kde se schovat v pípad špatného poasí.

Korektní vcné a finanní ohodnocení vítzných pozic odpovídající finannímu zisku plynoucího z poádání soute BLHPS.

Vytvoit místo pro pípravu náadí poblí základny, aby soutní drustva mohla vas nastoupit na pípravu základny.

Zajistit, aby drustvo, které práv dokonilo útok, co nejdíve uvolnilo základnu dalšímu drustvu (nap. zajistit u základny poadatele, kteí pomou s odklizením stroje ze základny).

6.   Doporuené pokyny pro postupy rozhodích

V rámci sjednocení postup rozhodích na soutích BLHPS tak, aby nedocházelo ke sporm, jsou uvádny tyto doporuení pro rozhodí:

as na pípravu základny se mí od pokynu rozhodího k nástupu na pípravu (nebo poloením stroje na základnu) do doby, ne jsou všichni lenové drustva za startovní árou. Doba pípravy nesmí pekroit  stanovený as.

Startovní povel: NA MÍSTA PIPRAVTE SE – POZOR – VÝSTEL. Po povelu POZOR zaujmou závodníci konené startovní postavení. Pokus je odstartován, a kdy  jsou závodníci v klidu. Pi pohybu ped výstelem - pedasný start. Kadé drustvo má jen jeden chybný pokus.

 

ToMax - Webdesign & text 2007. Vechna prva vyhrazena