Informace
Dnes je: 23. 6. 2021
as:
Svtek m: Zdeka
Zvody na vkend:

  Potadlo
TOPlist
CZIN.eu
Bison

Nitrokolobky
  vodn strnka Beskydsk ligy
Zznam: 6-10 z celkem 117   Zatek | Pedchoz | Nsledujc | Konec

Video BLHPS 2020 - finch 2021-02-03 08:39:14

Zakonení BLHPS sezóny 2020 bohuel nemohlo probhnout, zde ale mete aspo shlédnout intro a crazy clip.Zakonen Beskydsk ligy 2020 - zruen 7.11.2020 - admin 2020-11-06 18:23:42
Ahoj všem,
 
chtli bychom Vás informovat ohledn zamýšleného zakonení, které se má konat 7. listopadu 2020 tady u nás v zasedací místnosti na OÚ Pstruí.
Jak všichni asi víte stále jsou v platnosti rzná omezení, opatení omezující shromaování, proto bohuel musíme plánované malé zakonení - pedání cen odloit.
Rádi bychom Vás k nám pozvali, tudí ješt necháme monosti otevené, podle toho co nám vydá vláda bychom naplánovali náhradní termín. K dnešnímu dni je stále vše prodloueno do 20.11.2020, tudí bychom naše setkání naplánovali po tomto datu, pokud souhlasíte a situace bude pro nás konen píznivá.
Pípadn je zde i monost, e bychom ocenní rozvezli kadému sboru zvláš, ale toto by snad byla poslední varianta.
 
Dkujeme za pochopení a budeme se na Vás tšit snad brzy! :)
 
 

Za SDH Pstruí

Monika Báková
Libor Bák

Zakonen Beskydsk ligy 2020 - admin 2020-10-10 09:45:48

Ahoj,

pedem bychom se Vám chtli omluvit za zpodní ohledn informací k zakonení letošní "koronavirové" Beskydské ligy 2020.
Celá byla bohuel poznamenána rznými omezeními, zákazy, pak zase odvoláním zákaz a znovu vydáním zákaz a dalšími opateními, které nám nikomu neulehují ivot. A my jsme poád nevdli, jak to naše zakonení provést. Slavnostní zakonení mlo probhnout jako velká akce v Kulturním dom ve Frýdlant nad Ostravicí 7. listopadu 2020. U jsme se všichni tšili, jak vy, tak i my, ale bohuel souasná situace ve spolenosti, tak i ve vlád, tomu není naklonna. :(
Náš výbor se jednomysln shodl na zrušení velkého zakonení BL 2020, co jsme prostednictvím naší zástupkyn v rad BL dali k ešení. Navíc nastalá situace, kdy je skoro vše kulturního a sportovního zrušeno toto rozhodnutí potvrdilo.
S tkým srdcem Vám tedy musíme oznámit zrušení slavnostního zakonení, které bychom chtli pojmout jako malé soukromé setkání všech zástupc jednotlivých tým (1-2 zástupci za kadý sportovní tým) s malým pohoštním, které se letošní ligy zúastnily. Datum bychom chtli ponechat, tudí 7. listopadu 2020, v míst ale nastane zmna - sešli bychom se u nás na zbrojnici v zasedacím sále OÚ Pstruí, Pstruí 93, kde by jste pevzali pro ostatní leny ocenní.
Samozejm, ale ádný tým nepíjde o ocenní, jak za úast, tak pedevším první ti týmy v kadé kategorii budou náleit ocenny - peníze, které byly do ligy vloeny, budou náleit vyuity na poháry, medaile, plakety a prezentaní materiály pro kadý tým!

S tím souvisí:
Dotazník All Star (vypluje kadé drustvo) - viz píloha, kadá kategorie hlasuje pro svou kategorii - mui hlasují pro kategorii mui, eny hlasují pro kategorii eny atd., týmy nesmí hlasovat pro své závodníky!
Videa, klipy - s ohledem na zpsob pedání nebude tento roník nutné videa zasílat.
Medaile - pro týmy na prvních tech místech bude pipraveno 8 medailí, pokud chcete medailí více, dejte nám vdt, je moné je piobjednat. ástku, kterou piplatíte Vám sdlíme následn.

Vyplnný dotazník a poet medailí nám, prosím, zašlete do 17.10.2020 vetn na email whizzzzz@seznam.cz.   DOTAZNÍK

Prosíme Vás o schovívavost a porozumnní. Další informace o asu a detailech malého zakonení Vám sdlíme s pedstihem.
Dkuji za trplivost a pejeme všem hlavn pohodu, pozitivní mysl a pevné zdraví!

Za SDH Pstruí

 

Monika Báková
Libor Bák

 

Pozvnka na Kunickou beku 2020 - admin 2020-09-24 19:54:36

V návaznosti na poadavek sboru SDH Kuncie pod Ondejníkem,  Vás chci informovat, e sout Kunická beka 2020, která se mla uskutenit dne 26.9.2020,bude pro letošní rok zrušena z dvodu koronavirové pandemie. 

Pozvnka na Kunickou beku 2020 - admin 2020-08-28 19:54:49

Jménem SDH Kunice pod Ondejníkem si Vás dovoluji pozvat na netradiní sout pro mue a eny „Kunická beka“. Vzhledem k situaci prosíme drustva, která se zúastní, aby se pedem telefonicky pihlásila (do 20. záí). Více informací o souti je uvedeno v píloze.

Píloha ZDE

ToMax - Webdesign & text 2007. Vechna prva vyhrazena